bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Statut


STATUT PEDAGOGICZNEJ BIBLIOTEKI WOJEWÓDZKIEJ W KIELCACH


I. Postanowienia ogólne

§1

1. Biblioteka funkcjonuje na podstawie następujących aktów prawnych:

1) Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późniejszymi zmianami),
2) Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2012 r. poz. 642, z późniejszymi zmianami),
3) Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191),
4) Rozporządzenie MENiS z dnia 29 kwietnia 2003 r. w sprawie ramowego statutu publicznej biblioteki pedagogicznej (Dz. U. z 2003 r. Nr 89 poz. 825),
5) Rozporządzenie MENiS z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych bibliotek pedagogicznych (Dz. U. 2013 poz. 369).

2. Biblioteka pedagogiczna, zwana dalej Biblioteką nosi nazwę „Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach".

3. Biblioteka obejmuje zasięgiem swojej działalności obszar województwa świętokrzyskiego. Siedziba Biblioteki znajduje się w Kielcach przy ul. Jana Pawła II Nr 5.

4. Biblioteka posiada w województwie następujące filie:

1) Busko Zdrój
2) Jędrzejów
3) Kazimierza Wielka
4) Końskie
5) Opatów
6) Ostrowiec Świętokrzyski
7) Pińczów
8) Sandomierz
9) Starachowice
10) Staszów
11) Włoszczowa

5. Filie Biblioteki noszą nazwy: „Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Filia w ...".

6. Filie Biblioteki tworzy, przekształca i likwiduje organ prowadzący na wniosek dyrektora Biblioteki, po zasięgnięciu opinii kuratora oświaty w ramach posiadanych środków.

7. Organem prowadzącym Bibliotekę jest Samorząd Województwa Świętokrzyskiego.

8. Biblioteka jest jednostką budżetową Samorządu Województwa Świętokrzyskiego.

9. Nadzór pedagogiczny nad Biblioteką sprawuje Świętokrzyski Kurator Oświaty.

10. Biblioteka wchodzi w skład sieci publicznych bibliotek pedagogicznych prowadzonych przez Samorząd Województwa Świętokrzyskiego, obejmującej Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Kielcach i jej filie wymienione w § l. ust. 4.

§2

II. Cele i zadania Biblioteki

1. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach służy w szczególności wspieraniu procesu kształcenia i doskonalenia nauczycieli, a także wspieraniu działalności szkół, w tym bibliotek szkolnych, oraz placówek, o których mowa w art. 2 pkt 3–5 i 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

2. Biblioteka gromadzi, opracowuje, chroni, przechowuje i udostępnia użytkownikom materiały biblioteczne, w tym dokumenty piśmiennicze, zapisy obrazu i dźwięku oraz zbiory multimedialne.

3. Biblioteka organizuje i prowadzi wspomaganie:

a) szkół i placówek w realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, w tym w wykorzystywaniu technologii informacyjno-komunikacyjnej,
b) bibliotek szkolnych, w tym w zakresie organizacji i zarządzania biblioteką szkolną.

4. Wspomaganie, o którym mowa w §2 pkt 3 jest organizowane i prowadzone z uwzględnieniem:

a) kierunków polityki oświatowej państwa oraz zmian wprowadzanych w systemie oświaty,
b) wymagań stawianych szkołom i placówkom, których spełnianie jest badane przez organy sprawujące nadzór pedagogiczny w procesie ewaluacji zewnętrznej, zgodnie z przepisami w sprawie nadzoru pedagogicznego,
c) realizacji podstaw programowych,
d) wyników i wniosków z nadzoru pedagogicznego,
e) wyników sprawdzianu i egzaminów,
f) innych potrzeb wskazanych przez szkoły i placówki.

5. Wspomaganie, o którym mowa w §2 pkt 3 polega na:

1) zaplanowaniu i przeprowadzeniu w związku z potrzebami szkoły lub placówki działań, mających na celu poprawę jakości pracy szkoły lub placówki, obejmujących,


a) pomoc w diagnozowaniu potrzeb szkoły lub placówki,
b) ustalenie sposobów działania prowadzących do zaspokojenia potrzeb szkoły lub placówki,
c) zaplanowanie form wspomagania i ich realizację,
d) wspólną ocenę efektów realizacji zaplanowanych form wspomagania i opracowanie wniosków z ich realizacji,


2) organizowaniu i prowadzeniu sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli, którzy w zorganizowany sposób współpracują ze sobą w celu doskonalenia swojej pracy, w szczególności przez wymianę doświadczeń.

6. Biblioteka prowadzi działalność informacyjną i bibliograficzną poprzez tworzenie specjalistycznego warsztatu informacyjnego w zakresie edukacji, uczestniczenie w regionalnym i krajowym systemie informacji eduka¬cyjnej oraz szkolenie jej użytkowników w zakresie informacji.

7. Biblioteka tworzy warunki do indywidualnej i grupowej pracy samokształceniowej nauczycieli.

8. Biblioteka inspiruje i promuje edukację czytelniczą i medialną.

9. Biblioteka współdziała ze szkołami wyższymi, zakładami kształcenia nauczycieli i placówkami doskonalenia nauczycieli oraz innymi bibliotekami, w szczególności w zakresie ustawicznego kształcenia nauczycieli.

10. Biblioteka współdziała z innymi instytucjami i organizacjami w dziedzinie popularyzowania szeroko rozumianej problematyki oświatowej.

11. Biblioteka umożliwia czytelnikom prowadzenie prac naukowo - badawczych.

12. Biblioteka może prowadzić działalność wydawniczą.

13. Biblioteka organizuje i prowadzi działalność edukacyjną i kulturalną, w szczególności lekcje biblioteczne, otwarte zajęcia edukacyjne i spotkania autorskie.

III. Organy Biblioteki

§3

1. Organami Biblioteki są:

a) Dyrektor Biblioteki,
b) Rada Pedagogiczna Biblioteki.

§4

1. Dyrektor Biblioteki:

a) kieruje działalnością Biblioteki i jest za nią odpowiedzialny oraz reprezentuje Bibliotekę na zewnątrz,
b) sprawuje nadzór pedagogiczny nad siecią bibliotek pedagogicznych województwa,
c) realizuje uchwały Rady podjęte w ramach jej kompetencji,
d) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym Biblioteki i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie,
e) zatrudnia i zwalnia nauczycieli bibliotekarzy oraz innych pracowników Biblioteki,
f) przyznaje nagrody oraz wymierza kary porządkowe nauczycielom bibliotekarzom i innym pracownikom Biblioteki,
g) powołuje komisje biblioteczne i zwołuje ich zebrania,
h) opracowuje plan pracy merytorycznej Biblioteki oraz jej preliminarz finansowy,
i) powołuje wicedyrektora Biblioteki po zasięgnięciu opinii Rady i organu prowadzącego,
j) powołuje i odwołuje kierowników Wydziałów Biblioteki i Filii po zasięgnięciu opinii Rady.

§5

1. W Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Kielcach działa Rada Pedagogiczna, która jest jej organem kolegialnym w zakresie realizacji zadań statutowych.

2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą:

a) dyrektor,
b) wicedyrektor,
c) kierownicy Wydziałów Biblioteki i Filii,
d) nauczyciele bibliotekarze Wydziałów Biblioteki i Filii.

3. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą uczestniczyć z głosem doradczym także inne osoby, zaproszone przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej.

4. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor.

5. Przewodniczący przygotowuje i prowadzi zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania, zgodnie z regulaminem Rady Pedagogicznej.

6. Dyrektor przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowania nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności Biblioteki.

7. Do kompetencji Rady Pedagogicznej należy:

a) zatwierdzanie strategii działania Biblioteki, planów pracy, planów rozwoju,
b) opiniowanie:

- zmian w strukturze organizacyjnej Biblioteki,
- wniosków o nagrody, odznaczenia i inne wyróżnienia dla pracowników,
- regulaminów wewnętrznych Biblioteki,
- planu finansowego Biblioteki,
- zatrudniania na stanowiskach kierowniczych w Bibliotece i odwoływania z tych stanowisk.

8. Rada Pedagogiczna uchwala statut Biblioteki i jego zmiany.

9. Rada Pedagogiczna podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.

10. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności. Posiedzenia Rady Pedagogicznej są protokołowane.

11. Członkowie Rady Pedagogicznej są zobowiązani do nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu, które mogą naruszać dobro osobiste pracowników Biblioteki.

12. Spory między organami Biblioteki rozstrzyga organ nadzorujący.

IV. Organizacja Biblioteki

§6

1. W Bibliotece mogą funkcjonować następujące Wydziały:

1) Wydział Gromadzenia, Ewidencji i Opracowania Zbiorów,
2) Wydział Informacyjno-Bibliograficzny,
3) Wydział Zbiorów Multimedialnych,
4) Czytelnia,
5) Wypożyczalnia,
6) Wydział Wspomagania Edukacji i Promocji,
7) Księgowość,
8) Administracja.

2. Wydziały tworzy, łączy i znosi dyrektor Biblioteki, po zasięgnięciu opinii Rady Biblioteki.

§7

1. Biblioteka dla czytelników jest czynna w cyklu zmianowym w godzinach 9 - 18 w poniedziałki, wtorki, środy, czwartki i piątki. W soboty obowiązuje cykl jednozmianowy w godz. 10 - 14. Filie czynne są w cyklu zmianowym zgodnie z potrzebami środowiska.

2. Biblioteka działa w ciągu całego roku jako placówka, w której nie są przewidziane ferie szkolne. W okresie wakacji w Bibliotece obowiązuje jednozmianowy czas pracy, w Filiach miesięczna przerwa zgodna z zatwierdzonym planem urlopów.

3. Szczegółową organizację działania Biblioteki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny, opracowany przez dyrektora, z uwzględnie¬niem rocznego planu pracy oraz planu finansowego Biblioteki - do dnia 30 kwietnia danego roku. Arkusz organizacyjny zatwierdza organ prowadzący do dnia 31 maja danego roku.

V. Pracownicy Biblioteki

§8

W Bibliotece tworzy się następujące stanowiska pracy:

1) wicedyrektor,
2) kierownik Filii,
3) kierownik Wydziału,
4) nauczyciel bibliotekarz,
5) pracownik administracji,
6) pracownik obsługi, w tym magazynier biblioteczny.

§9

1. Wicedyrektor Biblioteki zastępuje dyrektora w czasie jego nieobecności oraz nadzoruje:

1) opracowywanie przydziałów czynności dla bibliotekarzy i pracowników administracji i obsługi,
2) prowadzenie odpowiedniej dokumentacji w aktach osobowych pracowników Biblioteki,
3) gromadzenie odpowiedniej dokumentacji dotyczącej inwentaryzacji majątku Biblioteki,
4) przygotowywanie sprawozdań dotyczących działalności merytorycznej Biblioteki i spraw kadrowych,
5) odpowiada za prawidłową organizację pracy i działalność merytoryczną Biblioteki.

2. Zadania wicedyrektora określa dyrektor w szczegółowym zakresie obowiązków służbowych.

§10

1. Do podstawowych zadań kierownika Filii należą:

1) planowanie, organizowanie, kierowanie i nadzorowanie pracy Filii,
2) reprezentowanie Filii na zewnątrz, nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z władzami lokalnymi i instytucjami kulturalno-oświatowymi,
3) planowanie pracy Filii oraz sporządzanie sprawozdań z jej działalności,
4) koordynowanie i nadzorowanie prac wykonywanych przez pracowników, a wynikających z indywidualnych zakresów obowiązków służbowych,
5) wnioskowanie do dyrektora w sprawach pracowniczych,
6) stwarzanie użytkownikom Filii najkorzystniejszych warunków dostępu do informacji i literatury,
7) organizowanie i prowadzenie wspomagania szkół i placówek oświatowych na terenie działania Filii, współpraca z dyrektorami szkół i nauczycielami bibliotekarzami, udzielanie pomocy merytorycznej i instruktaży,
8) udział w szkoleniach organizowanych przez Bibliotekę, prowadzenie samokształcenia pracowników w zakresie doskonalenia warsztatu pracy.

2. Szczegółowy zakres obowiązków kierownika Filii określa dyrektor Biblioteki.

§11

1. Do podstawowych zadań kierownika Wydziału należy:

1) planowanie pracy Wydziału i sporządzanie sprawozdań z jego działalności,
2) organizowanie i kierowanie pracą zespołu pracowników, podział pracy i ustalanie zakresów obowiązków służbowych,
3) współpraca z innymi Wydziałami w zakresie realizacji planu pracy Biblioteki.

2. Zadania kierownika Wydziału ustala dyrektor w szczegółowym zakresie obowiązków.

§12

1. Do podstawowych zadań nauczyciela bibliotekarza należy:

1) tworzenie użytkownikom najkorzystniejszych warunków dostępu do poszukiwanej informacji i literatury,
2) udział w doskonaleniu nauczycieli oraz w przygotowaniu studentów i uczniów do korzystania z informacji,
3) prowadzenie dokumentacji związanej z gromadzeniem księgozbioru i prenumeratą czasopism,
4) klasyfikowanie i katalogowanie książek, zbiorów bibliotecznych,
5) rozwijanie i wzbogacanie warsztatu informacyjno-bibliograficznego oraz tworzenie komputerowych baz danych,
6) pełnienie dyżurów w wydziałach udostępniania,
7) nadzór nad zabezpieczeniem zbiorów,
8) samokształcenie - stałe poszerzanie wiedzy z dziedziny pedagogiki, nauk pokrewnych, bibliotekoznawstwa - poprzez czytanie literatury przedmiotowej,
9) udział w szkoleniach, naradach, seminariach naukowych organizowanych przez Bibliotekę lub inne placówki oświatowe, naukowe i kulturalne,
10) uzupełnianie kwalifikacji w zorganizowanych formach dokształcania i doskonalenia zawodowego.

2. Szczegółowy przydział obowiązków dla nauczycieli bibliotekarzy i pracowników Biblioteki ustala wicedyrektor, a zatwierdza dyrektor Biblioteki.

§13

1. Do podstawowych zadań pracowników administracji i obsługi należą:

1) obsługa finansowo-księgowa Biblioteki (główna księgowa, referent),
2) sprawy administracyjno-gospodarcze (kierownik ds. administracyjno – gospodarczych, sekretarka, informatyk, kierowca, sprzątaczka, szatniarka),
3) dostarczanie czytelnikom zamówionych książek, włączanie na regały książek zwróconych, dbałość o porządek w magazynach (magazynier biblioteczny),
4) wykonywanie odbitek kserograficznych (operator urządzeń powielających).

VI. Zbiory Biblioteki

§14

1. Biblioteka gromadzi książki, czasopisma, inne druki oraz zapisy obrazu, dźwięku i multimedia pod kątem potrzeb dokształcających się i doskonalących nauczycieli, a w szczególności:

1) literaturę z zakresu pedagogiki i nauk pokrewnych,
2) publikacje naukowe i popularnonaukowe oraz inne materiały biblioteczne ogólnoinformacyjne z różnych dziedzin wiedzy objętych ramowymi planami nauczania,
3) piśmiennictwo z zakresu bibliotekarstwa i informacji naukowej,
4) literaturę piękną, dzieła klasyków polskich i obcych, pozycje objęte zestawem lektury szkolnej i wyższych szkół pedagogicznych, a także teksty kultury, o których mowa w przepisach w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół,
5) podręczniki szkolne oraz przykładowe programy nauczania i programy wychowania przedszkolnego,
6) wydawnictwa regionu świętokrzyskiego, głównie dotyczące oświaty i wychowania,
7) materiały informacyjne o kierunkach realizacji przez kuratorów oświaty polityki oświatowej państwa, ustalanych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania,
8) materiały, w tym literaturę przedmiotu, stanowiące wsparcie szkół i placówek w realizacji ich zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,
9) materiały, w tym literaturę przedmiotu, dotyczące problematyki związanej z udzielaniem dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

2. Zbiory są powszechnie dostępne na miejscu dla wszystkich zainteresowanych.

3. Prawo do wypożyczenia zbiorów na zewnątrz mają pełnoletni mieszkańcy województwa świętokrzyskiego.

4. Usługi Biblioteki są ogólnie dostępne i bezpłatne. Wyjątkiem są opłaty pobierane za:

1) usługi reprograficzne,
2) nie zwrócone w terminie książki i inne materiały biblioteczne,
3) uszkodzenie, zniszczenie lub zagubienie książek i innych materiałów bibliotecznych.

5. Szczegółowe zasady udostępniania zbiorów są zawarte w Regulaminach Wydziałów Udostępniania oraz Regulaminach Filii.

VII. Uwagi końcowe

§15

Dyrektor Biblioteki przesyła Statut Świętokrzyskiemu Kuratorowi Oświaty celem stwierdzenia zgodności jego zapisów z obowiązującym prawem.

§16

Statut wchodzi w życie w dniu 01.07.2015 r.

Aneks nr 1/2020
Do Statutu Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach
z dnia 01lipca 2015r.

Na podstawie uchwały Nr 2/ 2020 Rady Pedagogicznej Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach z dnia 30.06.2020r. wprowadza się zmiany w Statucie Biblioteki.

§1

§ 1 ust 2 Statutu Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach otrzymuje następujące brzmienie:
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach, zwana dalej „PBW”.

Uchwała nr. 3/2022
Rady Pedagogicznej
Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach
z dnia 11.05.2022
w sprawie zmiany w Statucie Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach

[POBIERZ]

Uchwała nr. 12/2022
Rady Pedagogicznej
Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach
z dnia 09.09.2022
zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach

[POBIERZ]

Uchwała nr. 1/2024
Rady Pedagogicznej
Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach
z dnia 23.02.2024
zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach

[POBIERZ]Opublikował: Łukasz Niewadził
Publikacja dnia: 26.02.2024
Podpisał: Wojciech Ptasiński
Dokument z dnia: 19.09.2011
Dokument oglądany razy: 6 905